Sıkça Sorulan Sorular

  1. Kimler proje başvurusunda bulunabilir?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonuna Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu öğretim üyesi/elemanları proje önerebilirler. Proje yürütücüsünün, doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde ve Eczacılıkta uzman unvanı veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış öğretim elemanı olması şarttır.

  1. Lisansüstü tez projeleri için öğrenci kendi adına proje başvurusunda bulunabilir mi?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kayıtlı Yüksek Lisans, Tıpta, Diş Hekimliğinde/Eczacılıkta Uzmanlık Tezleri ile Doktora öğrencilerinin Lisansüstü Tez çalışmaları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütüldüğünden, tez danışmanı proje yürütücüsü olmaktadır.

  1. Proje başvuruları ne zaman ve nereye yapılmaktadır?

Bilimsel araştırma projeleri için başvuru koşulları ve başvuru takvimi, BAP Koordinatörünün BAP Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. Proje başvuruları ile ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine kaynak aktarımının yapılmasına yönelik destek başvuruları AFSÜ BAP Koordinatörlüğü otomasyon sistemi kullanılarak Komisyon tarafından belirlenen süreler içerisinde BAP Otomasyonu aracılığı ile yapılır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilimsel araştırma proje önerisi formatına göre hazırlanan proje başvuru formu ve ekleri komisyonun belirlediği süre dâhilinde ilgili birimlerden (Fakülte Dekanlıkları, Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlükleri) ve proje öneri formunda belirtilen diğer birimlerin onayından sonra ıslak imzalı olarak komisyona sunulmak üzere BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir.

  1. Proje başvurusu teslim edilmeden önce eksiklik olup olmadığı BAP Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilebilir mi?

Proje başvurusu alınmadan önce proje değerlendirmesi yapılamamaktadır. Proje başvurusu BAP Otomasyon aracılığı ile yapılıp, proje başvuru formu ve diğer tüm ekler BAP Komisyonunun belirlediği süre dahilinde ilgili akademik birim kanalıyla BAP Koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra BAP Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeden geçirilir.

  1. Proje başvurusu yaparken Etik Kurul Onayı gerektirmeyen çalışmalar için de Etik Kurul Onay Belgesi gerekmekte midir?

AFSÜ BAP Uygulama Esasları Madde C.5. “Etik Kurul Onay Belgesinin (gerekli olan/olmayan) proje önerisi ile birlikte BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. Etik Kurul Onay Belgesi ile projede yer alan bilgilerin (içerik ve isimler yönünden) birebir aynı olması gerekir. Etik Kurul Raporu güncel tarihli (onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmalıdır.” gereğince proje başvurusu yapılırken Etik Kurul Onay Belgesi gerekli olan ve olmayan tüm çalışmalar için Etik Kurul Onay Belgesinin sunulması zorunludur.

  1. Proje başvuruları nasıl değerlendirilmektedir?

BAP Koordinatörlüğüne sunulan proje önerileri, öncelikle BAP Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Ön değerlendirme aşamasında başvuru koşullarını sağlayan proje önerileri ile ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine kaynak aktarımı yapılmasına yönelik destek başvuruları, BAP Alt Komisyon Başkanı/larının önerisi doğrultusunda, proje türü esas alınarak BAP Komisyonu veya ilgili BAP Alt Komisyon üyeleri/proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara gönderilir. Başvuru koşullarını sağlamayan proje önerileri ise gerekçesi belirtilerek düzeltmelerin yapılması için proje yürütücüsüne iade edilir.

  1. Proje süresi en fazla ne kadar olabilir?

Kariyer Destek Projesi ve Lisansüstü tez projeleri hariç tüm proje türlerinde proje süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla 36 ay olabilir. Kariyer Destek Projesi için proje süresi ek süreler dahil 24 ay ile sınırlıdır. Lisansüstü tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile, tez izleme komitesi bulunmayan hallerde de tez değerlendirme jürisi ve/veya yetkili birimin görüşü üzerine komisyonun onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilir.

  1. Proje kapsamında ne kadar ek bütçe talep edilebilir?

Kariyer Destek Projesi ve Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri hariç diğer proje türlerinde gerekli hallerde proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, proje önerisini değiştirmeyecek şekilde, bir defaya mahsus olmak üzere komisyonunun kararı ile toplam proje bütçesinin % 20’sini aşmamak üzere ek bütçe verilebilir.

  1. Projeden üretilen bilimsel/sanatsal çıktılar için ne yapılması gerekmektedir?

BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü tez ve yayınlarda “Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından ………… proje numarası ile desteklenmiştir. (“This study was supported by Afyonkarahisar Health Sciences University Scientific Research Projects Commission under grant number” şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. Ayrıca BAP Komisyonu desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının BAP Otomasyon Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna sunulması da zorunludur.

 

 

Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023

Skip to content