Güncellenen AFSÜ BAP Uygulama Yönergesi ve Uygulama Esasları Hk.

Üniversitemiz Senatosu’nun 18/08/2023 tarih ve 2023/41 sayılı kararı ile AFSÜ BAP Uygulama Yönergesi 18 inci Maddesi 1 inci fıkrasının 1 inci cümlesinde geçen “BAP Komisyonu” ibaresi kaldırılmış olup yerineBilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” ibaresi eklenmiş ve devamındaki cümlede “Comission” ibaresi yerineCoordination Unit” ve “under grant” ibaresi yerineproject” ibaresi eklenmiş ve bu bağlamda Madde 18 – (1) “BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü tez ve yayınlarda (Değişik ibare: 18/08/2023 tarih ve 2023/41 sayılı karar)  “Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından ………… proje numarası ile desteklenmiştir. (“This study was supported by Afyonkarahisar Health Sciences University Scientific Research Projects Coordination Unit project number ………) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. Ayrıca BAP Komisyonu desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının BAP Otomasyon Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna sunulması da zorunludur.” şeklinde güncellenmiştir.

Bu değişikliğe istinaden 22/08/2023 tarihli BAP Komisyon toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2023 Yılı AFSÜ BAP Uygulama Esasları Madde E.18 “Lisansüstü tezlere ve/veya BAP projeleri kapsamında sonuç raporlarına, “Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından ………. proje numarası ile desteklenmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Ayrıca, Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri ile sağlanmış altyapıdan yararlanarak yapılan tüm yayınlarda bu durum aynı şekilde belirtilmelidir. Lisansüstü tez projeleri için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de sonuç raporu ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.” şeklinde, Proje Destekleme Protokolü, BAP Sonuç Raporu Formatı, Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri Sonuç Raporu Formatı ve BAP Sonuç Raporu Dış Kapak Sayfasında geçen “BAP Komisyonu” ibaresi “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” olacak şekilde  güncellenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023

Skip to content